Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter

Love for Gjøl Jagtforening

Stiftet 6. januar 1929

1. Navn og hjemsted

1.1.    Foreningens navn er Gjøl Jagtforening

2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund (DJ)

2.1.    Foreningen er tilsluttet DJ hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

2.2.    DJ hæfter ikke for foreningens forpligtigelser

3. Formål og opgaver

3.1.    Foreningens formål er at samle alle Jægere på Gjøl og fremme disses interesser i tilslutning til DJ’s formål; herunder flugtskydning, hundedressur, film, foredrag og vildtpleje.

4. Opdagelse

4.1.    Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person

5. Ophør

5.1.    Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftligt varsel til udgangen af december

5.2.    Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ’s vedtægter §36-41. Eksklusionen skal således, for at få endelig gyldighed godkendes af DJ’s hovedbestyrelse.

5.3.    Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6. Kontingent og hæftelser

6.1.    Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent og (kort til engene).

6.2.    Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands, junior, senior samt for ekstraordinære medlemmer. Formand og kasserer er kontingentfrie.

6.3.    Æresmedlemmer udnævnes blandt foreningens medlemmer efter indstilling. Æresmedlemmer er kontingentfrie, ligesom de gratis kan deltage i foreningens egne jagter.

6.4.    Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

7. Ordinær generalforsamling

7.1.    Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2.    Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Forsalg der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage forud for generalforsamlingen.

7.3.    På generalforsamlingen orienteres der blandt andet datoer for jagter og priser for deltagelse i jagter.

7.4.    Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i DJ’s medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.

7.5.    Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

7.5.1. Valg af dirigent.

7.5.2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

7.5.3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

7.5.4. Indkomne forslag.

7.5.5. Fastlæggelse af kontingent og kortkøb til engene.

7.5.6. Evt. valg til formand, bestyrelse, bilagskontrollant, suppleanter og udvalg.

7.5.7. Eventuelt.

8. Ekstraordinær generalforsamling

8.1.    Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet eller når mindst 20 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer det med angivelse af hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

9. Afstemninger

9.1.    Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2.    Hvert medlem har en stemme.

9.3.    Afstemninger sker skriftligt hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning.

9.4.    Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5.    Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.6.    Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

10. Bestyrelse

10.1.  Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmer har den daglige ledelse af foreningen.

10.2.  Bestyrelsen består af 7 medlemmer + 2 suppleanter. Bestyrelsen nedsætter nødvendige udvalg for foreningens drift.

10.3.  Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4.  Formanden vælges af generalforsamlingen.

10.5.  Bestyrelsen vælger sin midte en næstformand og en sekretær.

10.6.  Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen begærer dette.

10.7.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

10.8.  Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.

10.9.  Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformand stemme afgørende.

10.10.Foreningen betaler rimelige udgifter til traktement på bestyrelsesmøder. For deltagelse i kongresser, kredsmøder og lignende betaler foreningen diæter og befordringsgodtgørelse efter de for staten fastsatte takster.

11. Tegningsret

11.1.  Foreningen kan tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2.  Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives kassereren.

12. Formue og regnskabsår

12.1.   Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

12.2.   Regnskabsåret er kalenderår.

13. Almindelig jagtlige bestemmelser

13.1.  Ud over fællesjagterne er det forbudt at skyde råvildt, harer, agerhøns og fasaner på de af foreningen lejede arealer. Jagtret i øvrigt til foreningen arealer, kan af medlemmerne erhverves ved køb af kort gældende fra 1/9 – 1/2.

13.2.  Overtrædelse af førnævnte bestemmelser bødes med 1.000 kr. + udsætningsprisen for det nedlagte vildt.

13.3.  Hvert medlem kan invitere en gæst med på fællesjagterne. Vildt nedlagt på fællesjagterne tilfalder foreningen.

13.4.  Under jagtudøvelsen skal der tages hensyn til såvel afgrøder som natur. Tomme patronhylstre må ikke henkastes.

13.5.  Med undtagelse af den af foreningen tilrettelagte hundedressur og marktræning må der ikke fra 15/4 til 31/12 trænes hund på de af foreningen lejede arealer.

13.6.  Jagtret på foreningens arealer ifølge jagtloven.

14. Revision

14.1.  Der vælges på generalforsamlingen en bilagskontrollant samt en suppleant. Bilagskontrollanten reviderer regnskabet og påtegner dette.

14.2.  Bilagskontrollanten kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

14.3.   Medlemmerne af bestyrelsen kan ikke vælges til bilagskontrollant.

15. Sammenslutning

15.1.  Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andres lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortættende, fælles lokalforening.

16. Opløsning

16.1.  Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højest to måneders mellemrum vedtage foreningen opløses.

16.2.  Foreningens eventuelle formue skal efter at alle forpligtigelser er opfyldt forvaltes af DJ i indtil 5 år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ som skal anvende den til naturbevarende formål.

17. Ikrafttræden

17.1. Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 25/8 2022, træder i kraft når de er godkendt af DJ. 

Nyeste kommentarer

22.08 | 17:20

Hej Ib Du kan få svar på dit spørgsmål, hvis du kigger under fanebladet ...

22.08 | 11:55

Hej Hvad er forskellen helt præcis på et trækkort og et gæstekort? mvh Ib

07.07 | 07:07

Vi er 2 Nordmenn som var skjøt hos dere 6.juli. Vi hadde en fantasti...

10.11 | 16:58

Hej Er der mon mulighed for at skyde torsdag d. 11 Nov eller fredag d. 12 Nov? :)